Herències

Qualsevol tràmit en relació a una herència és un moment especialment delicat que requereix el millor assessorament per professionals especialitzats en dret de successions.

• Acceptacions i renúncies d´herències:

Realitzem tots els tràmits tant per acceptar com per renunciar a una herència. Obtenció de tota la documentació (Certificat defunció i últimes voluntats, Registre d´Assegurances, còpia autèntica del testament, etc), liquidació d´impostos i inscripció en el Registre de la Propietat en el seu cas. 

• Declaració d´hereus:

Tramitació d´acceptació d´herència en el cas que no hi hagi testament.

• Reclamacions (llegítima, llegats):

Càlcul i reclamació o pagament de llegítima i/o llegats.

• Interpel·lació (judicial i notarial):

Reclamació per a que un hereu accepti o repudiï l´herència.

• Valoració dels impostos:

Tenim especial cura en el càlcul i control dels impostos en una successió (impost de successions, plusvàlua) tant en el moment en que s´ha produït la defunció com en la planificació de la successió en vida. 

• Testament i planificació successòria:

Assessorament en la elaboració de testament i planificació successòria. Pactes successoris, fideïcomís, usdefruit, etc.