Dret Laboral

El bufet La Contra Advocats (Mataró) disposa d’advocats especialitzats en Dret Laboral i de la Seguretat Social per poder solucionar les controvèrsies que puguin sorgir tant a empreses com a treballadors en aquesta matèria.

• Expedient de Regulació Temporal d´Ocupació (ERTO):

Tramitació de procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major.

• Acomiadaments/ ERO:

Acomiadaments disciplinaris, acomiadaments objectius i Expedients de Regulació.

• Reclamacions:

Reclamació administrativa i judicial de quantitats per salaris i altres conceptes impagats.

• Conflictes col·lectius:

Negociació, redacció i interpretació de convenis col·lectius, vagues i situacions de crisis.

• Accidents de treball i malalties professionals:

Accidents laboral, malalties professionals i lesions permanent no invalidants. Impugnació d´altes mèdiques.

• Inspeccions de treball:

Preparació, assistència i compareixença davant la Inspecció de Treball en matèria d´actes de liquidació de quotes a la Seguretat Social, actes d´infracció laboral i prevenció de riscos laborals o qualsevol altre matèria.

• Mobilitat geogràfica i funcional:

Assessorament jurídic i impugnació judicial de trasllats, desplaçaments i mobilitat funcional.

• Assetjament laboral o mobbing

Procediments d’impugnació d’assetjament laboral i de caràcter indemnitzatori.

• Actuacions al Jutjats i Tribunals de la jurisdicció laboral:

Direcció i defensa de totes les fases del procés laboral. Assistència lletrada davant la Jurisdicció Social i davant la Jurisdicció contenciosa-administrativa en procediments de naturalesa del dret laboral i de Seguretat Social.

• Altes i baixes del Sistema de la Seguretat Social

Gestió d´altes i baixes d´empreses i treballadors.

• Gestió de nòmines

Gestió de nòmines mensuals.

• Tramitació de prestacions de la Seguretat Social:

Tramitació de prestacions per incapacitat temporal, permanent, invalidesa, revisió del grau de discapacitat, maternitat, paternitat, mort, viduïtat, orfandat, jubilació.