Telf : 93 798 82 27

advocats a Mataró especialistes en Dret Laboral i de la Seguretat Social

El bufet disposa d’advocats especialitzats en Dret Laboral i de la Seguretat Social per poder solucionar les controvèrsies que puguin sorgir tant a treballadors com a empresaris en aquesta matèria.

Actuacions al Jutjats i Tribunals de la jurisdicció laboral:

Direcció i defensa de totes les fases del procés laboral. Assistència lletrada davant la Jurisdicció Social i davant la Jurisdicció contenciosa-administrativa en procediments de naturalesa del dret laboral i de Seguretat Social.

Acomiadaments /ERES:

Acomiadaments disciplinaris, acomiadaments objectius i expedients de regulació.

 

Reclamacions:

Reclamació administrativa i judicial de quantitats per salaris i altres conceptes impagats.

 

Conflictes col·lectius:

Negociació, redacció i interpretació de convenis col·lectius, vagues i situacions de crisis.

 

Accidents de treball i malalties professionals:

Accidents laboral, malalties professionals i lesions permanent no invalidants. Impugnació d´altes mèdiques.

Inspeccions de treball:

Preparació, assistència i compareixença davant la Inspecció de Treball en matèria d´actes de liquidació de quotes a la Seguretat Social, actes d´infracció laboral i prevenció de riscos laborals o qualsevol altre matèria.

 

Mobilitat geogràfica i funcional:

Assessorament jurídic i impugnació judicial de trasllats, desplaçaments i mobilitat funcional.

 

Assetjament laboral o mobbing

Procediments d’impugnació d’assetjament laboral i de caràcter indemnitzatori.

 

Altes i baixes del Sistema de la Seguretat Social

Gestió d´altes i baixes d´empreses i treballadors.

Gestió de nòmines

Gestió de nòmines mensuals.

Tramitació de prestacions de la Seguretat Social:

Tramitació de prestacions per incapacitat temporal, permanent, invalidesa, revisió del grau de discapacitat, maternitat, paternitat, mort, viduïtat, orfandat, jubilació.