Telf : 93 798 82 27

Dret de Família separacions matrimonial divorcis advocats mataró

A La Contra Advocats (Mataró) tenim molt clar que el Dret de Família (separacions i divorcis) tracta temes de màxima sensibilitat i importància, per això fem un acompanyament acurat en tot el procés. Ens agrada el Dret Matrimonial perquè és el Dret de les persones. Disset anys d´experiència ens avalen en aquest sector, podent garantir el millor servei.

• Separació i Divorci:

Tramitació del procediment de dissolució matrimonial per separació o divorci.

• Habitatge familiar:

Atribució de l´ús de l´habitatge familiar i liquidació de patrimonis en comú.

• Guarda i custodia:

Solució de conflictes respecte a la guarda dels fills i règim de visites.

• Reclamacions i modificacions de pensions d’aliments:

Interposició dels procediments necessaris per al cobrament de pensió d’aliments o de modificació per un canvi de circumstàncies.

• Filiacions:

Procediments per a determinació de la filiació i paternitat.

• Parelles de fet:

Assessorem a les parelles de fet, en les qüestions jurídiques que els afecten.

• Adopcions:

Procediment judicial d´adopció de major d´edat o fill/a parella o cònjuge.

• Incapacitats:

Tractem amb la màxima sensibilitat els procediments sobre capacitat de les persones (tutela, curatela). Canvi de tutor. Presentació al jutjat de l´inventari i comptes anuals de la persona incapacitada. Assessorament en la planificació successòria de persones incapacitades. Constitució de Patrimonis Protegits.