Telf : 93 798 82 27

Dret de Família separacions matrimonial divorcis advocats mataró

Els professionals de La Contra Advocats (Mataró) tenim una llarga i reconeguda experiència en Dret de Família (separació i divorci) podent garantir el millor servei

Separació i Divorci:

Tramitació del procediment de dissolució matrimonial per separació o divorci.

 

Habitatge familiar:

Atribució de l´ús de l´habitatge familiar i liquidació de patrimonis en comú.

 

Guarda i custodia:

Solució de conflictes respecte a la guarda dels fills i règim de visites.

 

Reclamacions i modificacions de pensions d’aliments:

Interposició dels procediments necessaris per al cobrament de pensió d’aliments o de modificació per un canvi de circumstàncies.

Filiacions:

Procediments per a determinació de la filiació i paternitat.

 

Parelles de fet:

Assessorem a les parelles de fet, en les qüestions jurídiques que els afecten.

 

Incapacitats:

Tractem amb la màxima sensibilitat els procediments sobre capacitat de les persones (tutela, curatela). Canvi de tutor. Presentació al jutjat de l´inventari i comptes anuals de la persona incapacitada. Assessorament en la planificació successòria de persones incapacitades. Constitució de Patrimonis Protegits.

.