Avís Legal

El present avís i informació legals regula l’ús del servei web www.lacontra.cat, lloc web que es posa a disposició dels usuaris d’Internet. La utilització de la website es troba sotmesa a tots els avisos, reglaments d´ús o instruccions donades pel titular, i que implica el coneixement i acceptació de les condicions i normes d’ús següents:

  1.  Objecte

La present pàgina web (https://www.lacontra.cat) , és propietat de Montserrat Clapés Ruscalleda, membre de l´Il.lustre Col.legi d´Advocats de Barcelona i de Mataró, amb domicili professional a la Ronda Francesc Macià, núm 20 de Mataró, (tel. 937988227), email info@lacontra.cat i ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet, a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts pe bufet La Contra Advocats.

El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i ús d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal.
La titular es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web. Per això es recomana que l’usuari llegeixi detingudament i atenta les condicions generals cada vegada que vulgui entrar i fer-ne ús, ja que aquestes poden sofrir alguna/es modificacions.

  1. Accés a la pàgina web

La titular informa que no es responsabilitza de la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament del qual no li correspon, i per la qual cosa l’accés pot ser suspès, cancel•lat o resultar inaccessible per motius tècnics i especialment en cas de força major.

En conseqüència, en cap cas la titular es responsabilitza de les conseqüències d’eventuals interrupcions, ja que no pot garantir la fiabilitat, la disponibilitat, ni la continuïtat de la seva pàgina web.

  1. Ús de la pàgina web

La utilització de la pàgina web per qualsevol persona atribueix la condició d’Usuari, el qual deurà posseir la capacitat legal per contractar i representació necessària per contractar, el qual accepta que l’ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

L’usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que la web posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents Condicions Generals.

Especialment, queda prohibit l’ús de la pàgina web amb finalitats lesives als béns de la titular o del bufet o de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de la titular o de tercers, en el seu cas.

  1. Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els continguts (d’ara endavant, els ‘Continguts’) de la pàgina web són propietat intel·lectual de la titular, llevat que s’especifiqui el contrari. A títol merament enunciatiu s’inclouen entre els continguts els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font.

De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són de la titular o en el seu cas, llevat que s’especifiqui el contrari.

L’Usuari haurà de respectar a tota hora tots els drets de propietat intel•lectual i industrial sobre la pàgina web.

Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel•lectual sobre la present pàgina web.

En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retramesa o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels els casos que estigui legalment permès és a dir autoritzat pel titular dels corresponents drets.

La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

  1. Responsabilitat

En qualsevol cas, l’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que la titular pugui sofrir com a conseqüència de d’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal o, en el seu cas, per les condicions particulars que siguin d’aplicació.

  1. Accés a la Pàgina web

La titular no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel.lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

  1. Protecció de dades personals

L’a titular garanteix l’acompliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades Personals (en endavant LOPD) i en el seu Reglament de desenvolupament aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

En compliment d’allò establert a la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter personal, així com a la Llei 34/2002 d’11 de juliol de serveis de la Societat de la informació i comerç electrònic, les seves dades personals que siguin facilitades de forma voluntària pels mateixos usuaris a través de la web o d’altres mitjans, s’inclouran en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat del titular de la web. Les dades personals que són sol·licitades als usuaris únicament consistiran en aquelles que impliquin una identificació de caràcter general i estrictament necessàries per a la prestació dels serveis. Aquesta informació s’utilitzarà exclusivament per donar efectiva resposta o prestació del servei a l’usuari i no per cap altra finalitat. El titular de la web garanteix el compliment de la normativa pel que fa a les dades personals facilitades voluntàriament, garantint la seguretat i confidencialitat de les mateixes; comprometent-se al compliment del secret de les dades, adoptant les mesures necessàries per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. L´ interessat pot exercitar el seu dret d´ accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades dirigint-se per escrit a La Contra advocats (Rda. Francesc Macià, 20 de Mataró) o enviar un correu electrònic a info@lacontra.cat, fent constar els seu nom, cognoms, fotocopia de NIF i adreça.

  1. De la qualitat del servei

L’accés al Portal no implica l’obligació per part de la titular de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.

La titular no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

  1. Dels Continguts

La titular no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al web ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a través de la pàgina web.

  1. Cookies

En relació a les cookies consulti la nostra política de cookies