DESPESES D´HIPOTECA

En la Sentència de 16 d´octubre de 2018 el Tribunal Suprem modifica la seva jurisprudència anterior i diu que és el banc qui ha de pagar l´Impost d´Actes Jurídics Documentats (IAJD), la despesa més gran al constituir una hipoteca.

COM ES POT RECLAMAR?

Podem establir tres vies, segons les diferents situacions en que ens trobem:

  • RECLAMACIÓ A HISENDA

Si la hipoteca es va constituir en els últims quatre anys (exercici fiscalment no prescrit) es pot sol.licitar a Hisenda la devolució dels ingressos indeguts, més els interessos de demora.

  • RECLAMACIÓ A L´ENTITAT BANCARIA

S´ha d´interposar una reclamació formal davant el Servei d´Atenció al Client de l´entitat bancaria. Si aquest no respon o denega la devolució, es pot elevar la queixa la Banc d´Espanya, tot i que les seves resolucions no són vinculants.

Haurem d´esperar a veure quina posició pren la banca. El més habitual és que l´entitat financera no es faci càrrec de la devolució i que al client no li quedi més remei que presentar una demanda judicial.

  • VIA JUDICIAL

Per reclamar per la via judicial s´ha d´interposar una demanda al Jutjat especialitzat de la Província ( a la província de Barcelona és el Jutjat de Primera Instància núm 50 de Barcelona, que està absolutament col.lapsat per les demandes de clàusula sòl).

Respecte a la resta de despeses al constituir la hipoteca (Notaria, Gestoria i Registre de la Propietat), encara no hi ha una jurisprudència clara al respecte però s´espera que el Tribunal Suprem es manifesti aviat. El Jutjat de Primera Instància núm 50 de Barcelona va establir uns criteris unificadors en el sentit que considera equitatiu que aquestes despeses s´assumeixin per meitats entre el client i l´entitat bancaria.

_______________________________________________________________________________

No dubtis en reclamar les despeses de la teva hipoteca. Posa´t en contacte amb nosaltres, estudiarem el teu cas particular i

t´assessorarem sobre la millor opció.

________________________________________________________________________________