Telf : 93 798 82 27

COM AFRONTAR UNA SEPARACIÓ, DIVORCI O RUPTURA DE PARELLA

COM AFRONTAR UNA SEPARACIÓ, DIVORCI O RUPTURA DE PARELLA

La separació, divorci o ruptura de la parella és sempre un tràmit emocionalment difícil i dolorós. Una vegada presa la decisió ferma, s’han de tenir en compte diferents consideracions per a fer més suportable la situació i intentar arribar a un acord sobre les mesures que regiran després de la ruptura:

Estar assessorat des del primer moment .- Sens dubte, s’ha d’estar aconsellat pel nostre advocat/da de confiança des del primer moment. Això permetrà conèixer els nostres drets i possibilitats i també evitarà que podem realitzar qualsevol acció que ens puguin perjudicar a un moment posterior.
L’advocat/da iniciarà el procediment de negociació per tal d’arribar a una solució amistosa de l’assumpte (separació, divorci per mutu acord) i en cas que no es pugui arribar a un acord, iniciarà el procediment contenciós.

Mantenir la calma i negociar .-Encara que, sobretot en els primers moments, es puguin viure situacions amb molta tensió emocional i de total desacord entre la parella, s’ha de mantenir la calma i el respecte familiar en tot moment. És aconsellable deixar que siguin els advocats qui negociïn entre ells, a fi d’evitar majors controvèrsies entre la parella.

Mantenir els fills aïllats de les desavinences familiars . Quan hi ha fills menors, no se’ls ha d´ocultar la realitat ni mentir-los. Se’ls pot informar amb el llenguatge adequat a la seva edat del que és una separació i del que significa que els seus pares ja no estiguin junts, mantenint-los sempre aïllats de qualsevol conflicte i presa de decisió que correspongui únicament als progenitors.
L´ interès del menor és el més necessitat de protecció en qualsevol ruptura matrimonial, pel que qualsevol acord o mesura que es prengui respecte a ells,ha de tenir com a criteri rector el benefici del menor.

Continuar assumint les despeses familiars . Des del moment inicial de la decisió de la ruptura de la parella fins que finalment s´obtingui un acord o sentència judicial sol passar un període llarg de temps. Durant aquest període ambdós cònjuges han de continuar assumint totes les despeses familiars (habitatge i necessitats dels fills) fins conèixer com es satisfaran aquestes despeses després del divorci.

El més aconsellable és que les mesures de separació o divorci es prenguin de mutu acord, especialment si hi ha fills menors. En aquest cas, els acords assolits es reflecteixen en un Conveni Regulador i Pla de Parentalitat que haurà de ser aprovat pel Jutjat. Aquest procediment és més ràpid, més econòmic i suposa un menor desgast emocional que en el supòsit que s´hagi d´acudir a un procediment contenciós en el que és el jutge qui acorda les mesures que regiran la separació, divorci o ruptura de la parella, tenint que passar les parts pels tràmits d´un judici.