Telf : 93 798 82 27

CLAUS PER A PLANIFICAR  UNA HERÈNCIA

CLAUS PER A PLANIFICAR UNA HERÈNCIA

Planificar què passarà amb els nostres béns en el moment de la nostra defunció és important i convenient sigui quina sigui la nostra situació patrimonial i familiar.

Parar a reflexionar i planificar la nostra successió suposa:

  • Complir els nostres desitjos doncs la nostra successió es regirà segons els que haguem disposat.
  • Evitar situacions conflictives als nostres hereus, evitant costos, judicis i discussions entre ells.
  • Una planificació financera i tributaria de l´herència, per a minimitzar l´impacte dels impostos i preveure que els hereus disposin de diners suficients per a pagar els impostos i demés despeses que suposa l´acceptació de l’herència.

Si no es planifica l’herència, la llei ho farà per nosaltres (successió intestada), sense contemplar la nostra situació particular. Si no es realitza cap disposició testamentaria, seran els nostres hereus les persones que la llei determina, podent inclús arribar a heretar la Generalitat de Catalunya. Evitar aquesta situació és senzill.

Eines de planificació de l´herència.

Els instruments legals que podem utilitzar per la planificació de l´herència són:

1.- El testament (successió testada)

El testament és el document mitjançant el qual una persona deixa per escrit la seva voluntat sobre com han de repartir-se els seus béns quan mori. És l´opció més senzilla i barata que té una persona per a transmetre de manera ordenada el seu patrimoni als seus hereus i és la més utilitzada.

A través del testament podrem designar qui i quant volem que heretin, i en quines condicions. Es poden designar usufructuaris, fideïcomissaris, marmessors, establir condicions, etc.

Especial rellevància cobra la necessitat de fer testament en el cas de pares que els seus fills hagin estat incapacitats judicialment. En el seu propi testament, els pares que tinguin un fill incapacitat judicialment poden realitzar testament en nom del seu fill (substitució exemplar). Una persona incapacitada no pot atorgar testament per tant, amb la substitució exemplar, com a mecanisme de protecció de l´incapacitat, es preveu el destí dels seus béns i s´evita la successió intestada.

A més, també en el testament o per escriptura notarial, els pares que tinguin un fill incapacitat, poden anomenar les persones que volen que siguin tutors quan ells faltin (delació). També poden nomenar aquelles persones que No volen que siguin tutors.

El testament pot modificar-se i serà vàlid l’últim realitzat.

El testament és per tant, una eina que ens permet realitzar múltiples disposicions sobre el nostre patrimoni.

2.- Els Pactes Successoris (successió contractual)

És un instrument que només s´admet en determinades Comunitats Autònomes (Catalunya, Aragó i Galicia).

És un vehicle ideal per organitzar la transmissió del patrimoni familiar perquè permet ordenar l´herència futura per mitjà d´un contracte en el que les parts (conjugues, parelles de fet o parents ) poden nomenar hereu i també fer atribucions particulars de l´herència.

En general pot dir-se que el Pacte és irrevocable (amb excepcions), a diferència del testament, per aixó comporta més seguretat i confiança en que no serà modificat.

A l´igual que amb el testament, hi ha molts aspectes que podem regular amb els pactes successoris i que són fonamentals per al desenvolupament i el futur de l´empresa familiar. Podem utilitzar-lo per a designar hereu, també per assignar elements individuals de l´herència a certs beneficiaris (per exemple les accions de l´empresa familiar), establir condicions, etc.

Per tant, són molts els escenaris que el Pacte successori pot regular, essent una gran eina per organitzar amb èxit la successió i continuïtat del patrimoni i empresa familiar.

Encara que planificar la successió pugui semblar un acte aparentment senzill, la seva transcendència és absolutament rellevant, pel que sempre ha d´estar precedit d´una seria reflexió, consens familiar i assessorament per un expert en la matèria.